Shalom!
Kosár

Jogi nyilatkozat


 Kérjük, hogy a www.judaicashop.hu cím alatt elérhető weboldal („Weboldal”) használata előtt gondosan olvassa át az alábbi felhasználási feltételeket.

A jelen nyilatkozatban foglalt előírások a Weboldalon elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Weboldalra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el az itt rögzített felhasználási feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk.

Jelen nyilatkozatban foglaltakat a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen nyilatkozatból fakadnak.

A Weboldalt Glitsenstein Shoshana egyéni vállalkozó (székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 1.; a továbbiakban: „Vállalkozó.”) üzemelteti.

 

Szellemi tulajdonjog

A Weboldal teljes tartalma (ideértve a Weboldalon található minden információt, kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, zenét, grafikát, hangot, képet és más anyagot vagy szolgáltatást) Vállalkozó, vagy az ő részére azok használatára engedélyt adó más személyek szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a jogosult írásos engedélye és forrásmegjelölés nélkül tilos. A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Vállalkozó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldalhoz való hozzáférés biztosítása, illetőleg tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy Vállalkozó bármiféle engedélyt adna a Weboldalon megjelenő szellemi tulajdon hasznosítására. Ön, mint felhasználó Vállalkozó vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye vagy jogszabályi engedély nélkül a Weboldal tartalmát sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni. Vállalkozó minden - itt nem kifejezetten rögzített - rendelkezési, felhasználási, szerzői jogot fenntart magának. A Weboldalon megjelenő védjegyek, árujelzők, illetőleg a Weblap tartalmának jelen nyilatkozattól és a jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos.

A Weboldal használata nem biztosít jogot a felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Felelősségkorlátozás

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Weboldallal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket. A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Weboldal hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért. Nem vállalunk továbbá felelősséget a jelen Weboldalon közzétett vagy azon keresztül elérhető tartalmak pontosságáért és naprakész állapotáért. Vállalkozó fenntartja magának a jogot a Weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Vállalkozó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Vállalkozó megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Vállalkozó a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Weboldalra vezető linkek és külső honlapokra mutató elérhetőségek

A Weboldal nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

Amennyiben a Weboldal más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Weboldalon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. A Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget Vállalkozó. Amennyiben Vállalkozó tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

Felhasználás

Ön vállalja, hogy a Weboldal használata során minden alkalmazandó jogszabályt és a jelen nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételeket betartja. Elvárjuk a Weboldal felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák. A Weboldalt és az ott kínált szolgáltatásokat tilos felhasználni:

·        olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;

·        jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;

·        károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;

·        arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek adja ki magát a felhasználó;

·        kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;

·        a Weboldal bármely részének keretbe foglalása („framing") vagy tükrözése céljából;

·        adatbázis kialakítására a Weboldal tartalmának letöltésével és tárolásával;

·        olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint

·        a Weboldalhoz, a Weboldal tárolására szolgáló szerverhez vagy a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára.

Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve azokat sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Weboldal Ön általi használatát.

 

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha folytatja a böngészést a webhelyen, akkor elfogadja a cookie-k használatát.